Undervisning og afgangsprøver

Det tilstræbes i alle skolens aktiviteter at følge Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, herunder Folkeskolelovens formålsparagraf.

Vædderbos skole er en heldagsskole og den samlede undervisningstid udgør derfor på årsbasis 1400 klokketimer.

Vædderbos Skole tilbyder et trygt læringsmiljø, hvor undervisningen foregår på små hold og undervisningen tilrettes ud fra den enkelte unges niveau.

Vi tilbyder følgende fag i grundskolen: Dansk, engelsk, matematik, idræt, tysk, humanistisk orientering (historie, samfundsfag og kristendom) og naturfags orientering (biologi, geografi og fysik/kemi).

Vi tilbyder mulighed for prøveaflæggelse i hele fagrækken og indstiller alle elever til afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk (FP9, FP10). Skolen er godkendt til prøveaflæggelse, som foregår i samarbejde med Morsø Kommunes øvrige folkeskoler, der stiller eksterne censorer og tilsynsførende til rådighed.

For hver elev udarbejdes en elevplan, hvori individuelle mål og handleplaner redegøres for. Elevplanen beskriver både den faglige, personlige og sociale udvikling og indeholder de faglige årsplaner for de enkelte fag.